Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.hydroera.pl

 

§ 1 Informacje podstawowe

§ 2 Definicje pojęć

§ 3 Zakupy dokonywane w Sklepie

§ 4 Informacje dotyczące płatności

§ 5 Informacje dotyczące dostawy

§ 6 Odstąpienie od Umowy

§ 7 Reklamacje

§ 8 Dane osobowe RODO

§ 9 Załącznik do Regulaminu : Formularz odstąpienia od umowy

 

 

 

§ 1

Informacje podstawowe

 

Sprzedający:

PPUH HYDRO-ERA S.C. Małgorzata Leń, Robert Leń

 

Adres prowadzenie działalności gospodarczej :

Mielcu 39-300 ul. Wojska Polskiego 9

 

NIP 817-18-95-841

Regon 831301037

 

adres internetowy sklepu: http://sklep.hydroera.pl

adres strony internetowej firmy http://www.hydroera.pl

adres poczty e-mail: sklep@hydroera.pl

§ 2

Definicje pojęć

 

 1. Sprzedawca : PPUH HYDRO-ERA S.C. Małgorzata Leń, Robert Leń z siedzibą w Mielcu 39-300 ul. Wojska Polskiego 9, NIP 817-18-95-841 REGON 831301037

 2. Regulamin: niniejszy Regulaminem

 3. Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 4. Kupujący: oznacza każdy podmiot kupujący w Sklepie internetowym

 5. Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 6. Towar : dobro materialne przeznaczone na sprzedaż, rzecz ruchoma, która jest przedmiotem sprzedaży pomiędzy Kupującym a Klientem

 7. Dowód zakupu : paragon,faktura lub inny dokument sprzedażowo/magazynowy potwierdzająca wydanie towaru z magazynu Sprzedającego określający specyfikacje zakupionego produktu, ilość szt., cenę podatek vat, datę wystawienie dokumentu sprzedażowego, wystawiającego dokument i nabywcę wraz z numerami NIP w przypadku Faktury Vat

 8. Zamówienie tj. oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 9. Ilość hurtowa tj. ilość jednego produktu powyżej 10 szt.

 10. Gwarancja tj. określone czasowo zobowiązanie sprzedawcy do bezpłatnej naprawy lub wymiany zakupionego, wadliwego towaru

 11. Dystrybutor to osoba mająca prawo do kupowania, sprzedaży i rozprowadzania na danym terenie towarów, wyprodukowanych przez inne podmioty. Towary te są nabywane zazwyczaj bezpośrednio od producenta, a następnie w różny sposób odsprzedawane poszczególnym klientom

 12. Producent każda osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i oferuje go pod własną nazwą lub znakiem towarowym do dalszej odsprzedaży

 

§ 3

 

Zakupy dokonywane w Sklepie

 

 1. Kupujący może zarejestrować się i składać zamówienia bezpośrednio poprzez stronę sklepu sklep.hydroera.pl , telefonicznie poprzez infolinie +48 730 036 136 bądź mailowo na adres sklepu sklep@hydroera.pl

 2. Cena produktu zawiera podatek VAT, jest ceną brutto

 3. Istniej możliwość indywidualnej wyceny produktu/produktów dla zainteresowanego Klienta po wcześniejszym kontakcie z działem obsługi klienta

 4. Istniej możliwość wyceny hurtowej produktu/produktów dla zainteresowanego Klienta po wcześniejszym kontakcie z działem obsługi klienta

 5. Jeżeli oferta na to wskazuje, do ceny produktu należy doliczyć koszty wysyłki określone w danej ofercie lub ofercie sklepu w zakładce CZAS I KOSZTY DOSTAWY

 6. Do prawidłowej realizacji zamówienia należy podać : Imię i nazwisko, adres wysyłki zamówionego towaru, numer telefonu kontaktowego, adres poczty e-mail

 7. Niepodanie w/w informacji jest jednoznaczne z rezygnacją zakupu

 8. Zamówienie uznaje się przyjętym do realizacji po akceptacji treści regulaminu

 9. Złożenie zamówienie jest tożsame z zawarciem umowy KUPNA/SPRZEDAŻY pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

 10. Do każdego zakupu dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu Faktury VAT. Wiąże się to z żądaniem podczas zakupu wystawienia Faktury VAT oraz niezbędnych danych do jej wystawienia

 

§ 4

 

Informacje dotyczące płatnościZa złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 

 1. Przelew natychmiastowy (za pośrednictwem wybranego banku) blik, PayU

 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AUTOPAY 

§ 5

 Informacje dotyczące dostawy

 

 1. Zamówiony towar dostarczany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem wybranego przez Kupującego Kuriera w dni robocze

 2. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem kureira: GLS lub do Paczkomatu Inpost

 3. Sprzedający informuje Kupującego o kosztach oraz terminie realizacji zamówienia

 4. Koszty oraz czas realizacji zamówienia określony jest każdorazowo przy danym produkcie

 5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas wysyłki miałby ulec zmianie, Kupujący zostanie o tym natychmiast poinformowany

 6. Wybierając metodę płatności : przelew tradycyjny, towar zostanie wysłany do Klienta natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy

 7. W przypadku firm kurierskich maksymalna waga wysyłanego Towaru to 30 kg .Przy większych wagowo zamówieniach Sprzedający w porozumieniu z Klientem ustala indywidualnie cenę za transport

 8. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru

 9. W momencie odbioru produktu/przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania - w tym zabezpieczeń logistycznych – zalecamy odmówić jej przyjęcia. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu należy bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Protokół taki posiada doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości

 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody.

  W protokole szkody należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru oraz następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego. Brak protokołu szkody sporządzonego przez firmę kurierską spowoduje odrzucenie reklamacji.

 11. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dołączonego do niniejszego Regulaminu

§ 6

Odstąpienie od Umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Odstąpienie dokonywane jest poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy a następnie wysłanie go dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.
  3.a. wiadomością na adres e-mail:
  sklep@hydroera.pl lub

  3.b. w formie pisemnej, na adres:

Ppuh Hydro-Era S.C.

ul. Wojska Polskiego 9

39-300 Mielec

 

 1. Konsument powinien dokonać zwrotu nieuszkodzonego towaru na własny koszt.

 2. Zwrot towaru należy odesłać na adres sklepu tj. ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec

 3. Zwrot towaru, który jest przedmiotem odstąpienia przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia

 4. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy


  b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

   

 6. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący jest osobą fizyczną, a zakup nastąpił u przedsiębiorcy. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje

 7. Zwracana przesyłka powinna wrócić w opakowaniu fabrycznym, bez śladów używania - w przeciwnym razie wartość produktu może zostać obniżona

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

 9. Sprzedawca nie przyjmuje/odbiera paczek pobraniowych

§ 7

Reklamacje

 

 1. Towar, który został zakupiony w sklep.hydroera.pl jest fabrycznie nowy. W zależności od dostaw opakowanie zewnętrzne zakupionego produktu może odbiegać od tego przedstawionego w na zdjęciu w ofercie.

   

 2. W formularzu reklamacyjnym Klient powinien podać numer zamówienia oraz pozostałe dane tj. imię, nazwisko, numer telefonu do kontaktu, adres korespondencji i opis zaistniałego problemu

 3. sklep.hydroera.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta, do kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

 4. W przypadku występujących braków/niejasności dotyczących składanej w Sklepie reklamacji Sklep wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Termin 14 dni będzie liczony od daty uzupełnienia braków

 5. Klient zobowiązany jest do przesłania na adres siedziby firmy tj. ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec,towar który reklamowany

 6. Koszt przesłania reklamowanego produktu ponosi Klient

 7. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile taka gwarancja została udzielona

 8. Jeżeli Klient korzysta z rękojmi, to stosuje się co do zasad i terminów określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może wówczas

  8.a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

  8.b. przy wadzie istotnej złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

  8.c. żądać usunięcia wady

  8.d. żądać wymiany zakupionego produktu na produkt wolny od wad

§ 8

 Dane osobowe RODO

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w naszym sklepie internetowym

https://sklep.hydroera.pl/ jest:

 

Ppuh Hydro-Era Małgorzata Leń, Robert Leń

adres do korespondecji : 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9

adres e-mail: sklep@hydroera.pl

 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) w celu realizacji zawartej między nami umowy (sprzedaży asortymentu sklepu) np. umożliwiania dokonania zakupów w ramach sklepu; rozpatrywania reklamacji i skarg dotyczących usług świadczonych w sklepie; kontaktowania się w szczególności w celu związanym z realizacją zamówień

b. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora np. sprzedaży produktów, prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, windykacji należności, przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczeń oraz zapewnienia obsługi usług płatniczych, analizy odwiedzin sklepu internetowego

3. Dane osobowe danego użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie na własny użytek administratora. W niektórych sytuacjach może jednak dojść do przekazania danych podmiotom współpracującym z Ppuh Hydro-Era S.C. Małgorzata Leń, Robert Leń jak np. firmom kurierskim, bankom w celu realizacji płatności czy też kancelariom prawnym

4. Dane osobowe, których przetwarzania dokonujemy w oparciu o podatkowe i rachunkowe zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym minął okres płatności podatku. Maksymalnie Państwa dane osobowe możemy przetwarzać przez 10 lat, ma to bezpośredni związek z dochodzeniem przez Państwa roszczeń w związku z wykonaniem umowy

5. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak, konsekwencja niepodania danych osobowych może być brak możliwości zawarcia i wykonania umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link .pdf

 

 

 

Regulamin w .pdf link 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl